UPUTE ZA AUTORE

Časopis za filozofiju „Theoria“ poziva autore da šalju svoje radove iz oblasti filozofije.

U časopisu će se objaviti radovi koji se mogu kategorizirati kao:

– članci (izvorni znanstveni članci, pregledni znanstveni članci, stručni članci);
– osvrti;
– prikazi;
– prijevodi.

Radovi trebaju sadržavati:

– Podatke o autoru/ima (ime i prezime, naziv institucije, e-mail adresa autora);
– Naslov rada na BHS jeziku i engleskom jeziku;
– Abstract (sažetak rada) na BHS i engleskom jeziku (do 300 riječi);
– Ključne riječi na BHS i engleskom jeziku (3-6 ključnih riječi);
– Spisak korištene literature (bibliografija) na kraju rada.

Tehnička uputstva:

– Rad je potrebno dostaviti u MS Word elektronskom formatu;
– Margine stranice trebaju biti 3 cm sa svih strana;
– Prored teksta treba biti 1,5;
– Poravnanje teksta treba biti justify;
– Font teksta treba biti Times New Roman i veličina 12;
– Broj stranica treba biti:

a) za članke do 30 str. (do 10000 riječi),

b) za prikaze do 6 str. (do 2000 riječi),

c) za prijevode do 8000 riječi;

– Slike je potrebno dostaviti u JPG formatu.

Upute za citiranje i referenciranje

Autori se u radovima  trebaju pridržavati jednog sistema navođenja i citiranja.

Preporučeno je citiranje fusnotama, a u skladu sa uputama.

Popis korištene literature navodi se na kraju rada abecednim redom po prezimenu autora, odnosno naslovu anonimne publikacije. Ukoliko se navodi više radova jednog autora, radovi se navode hronološkim redom.

Preporučeno je korištenje jedne varijante harvardskog sistema citiranja:

 Publikacija jednog, dva ili tri autora

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja) Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Izdavač.

Npr:

Arnautović, S. (1999) Nietzscheov nihilizam i metafizika. Sarajevo: Sarajevo Publishing.

  • Ukoliko knjiga ima više od četiri autora:

Prezime autora. et al. (godina izdavanja) Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Izdavač.

  • Ukoliko publikacija ima urednika:

Prezime, inicijal(i) urednika., ur. (godina izdavanja) Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Izdavač.

  • Ukoliko publikacije nema podatka o autoru:

Naslov publikacije / urednik ili priređivač Ime i prezime. Mjesto izdanja: Izdavač, godina. 

Poglavlje u publikaciji

Prezime, inicial(i) autora. (godina izdavanja) Naslov poglavlja: podnaslov poglavlja. U: Prezime, inicijal(i) urednika., ur., Naslov knjige: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Izdavač, str. od-do

Npr:

Arnautović, S. (2021) Znanje, kultura i konflikt. U: Kulić, Mišo (ur.). Društvo znanja i proces transformacije filozofskih, društveno-humanističkih nauka. Pale: Filozofski fakultet, str. 63-75.

 Natuknica u enciklopediji

Naslov enciklopedije (godina izdavanja) Naslov natuknice: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Izdavač, Sv. broj sveska. Godina izdanja sveska.

Npr:

Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda (1977) Filozofija. 3. izd.

Zagreb: JLZ. Sv. 1. 1977.

Članak u časopisu

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja) Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa,

Oznaka sveska/godišta/volumena (broj), str. od-do.

Npr:

Marić, D. (2013) Nastanak ideje kozmopolitizma: kozmopolitizam Diogena iz Sinope. Pregled: časopis za društvena pitanja, br. 3, str. 31-47.

Web stranica:

Naslov stranice. Potpuna URL adresa (datum pristupa stranici)

Npr:

Filozofsko društvo Theoria. https://www.fdt.ba/ (11. 2. 2022)

Napomene autorima:

Svi radovi trebaju biti lektorisani. Radovi podliježu pregledu recenzentskog odbora časopisa „Theoria“ koji će autore obavijestiti o prihvatljivosti radova za objavljivanje. Uz radove je potrebno dostaviti izjavu autora o autentičnosti radova, kao i izjavu o tome da rad nije bio i neće biti objavljen u drugom časopisu.

Radove treba slati na e-mail adresu: [email protected]

Impresum

Theoria: časopis za filozofiju

Izdavač

Filozofsko društvo Theoria
Sarajevo, F. Račkog 1

Redakcija časopisa

prof. dr. Samir Arnautović
prof. dr. Damir Marić
Šejla Avdić

Glavni i odgovorni urednik

prof. dr. Samir Arnautović

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika

prof dr. Damir Marić

Sekretar redakcije

Šejla Avdić
e-mail[email protected]
webhttps://www.fdt.ba