UPUTE ZA AUTORE

Časopis za filozofiju „Theoria“ poziva autore da šalju svoje radove iz oblasti filozofije.

U časopisu će se objaviti radovi koji se mogu kategorizirati kao:

– članci (izvorni znanstveni članci, pregledni znanstveni članci, stručni članci);
– osvrti;
– prikazi;
– prijevodi.

Radovi trebaju sadržavati:

– Podatke o autoru/ima (ime i prezime, naziv institucije, e-mail adresa autora);
– Naslov rada na BHS jeziku i engleskom jeziku;
– Abstract (sažetak rada) na BHS i engleskom jeziku (do 300 riječi);
– Ključne riječi na BHS i engleskom jeziku (3-6 ključnih riječi);
– Spisak korištene literature (bibliografija) na kraju rada.

Tehnička uputstva:

– Rad je potrebno dostaviti u MS Word elektronskom formatu;
– Margine stranice trebaju biti 3 cm sa svih strana;
– Prored teksta treba biti 1,5;
– Poravnanje teksta treba biti justify;
– Font teksta treba biti Times New Roman i veličina 12;
– Broj stranica treba biti:

a) za članke do 30 str. (do 10000 riječi),

b) za prikaze do 6 str. (do 2000 riječi),

c) za prijevode do 8000 riječi;

– Slike je potrebno dostaviti u JPG formatu.

Način citiranja:

Časopis „Theoria“ prihvata radove koji koriste Harvardski stil citiranja.

Primjer navođenja knjiga u spisku literature:

1. Arnautović, S. (1999) Nietzscheov nihilizam i metafizika. Sarajevo: Sarajevo Publishing.

2. Marić, D. (2000) Kinici i metafizika. Zenica: Hijatus.

Napomene autorima:

Svi radovi trebaju biti lektorisani. Radovi podliježu pregledu recenzentskog odbora časopisa „Theoria“ koji će autore obavijestiti o prihvatljivosti radova za objavljivanje. Uz radove je potrebno dostaviti izjavu autora o autentičnosti radova, kao i izjavu o tome da rad nije bio i neće biti objavljen u drugom časopisu.

Radove treba slati na e-mail adresu: fdt.kontakt@gmail.com

Impresum

Theoria: časopis za filozofiju

Izdavač

Filozofsko društvo Theoria
Sarajevo, F. Račkog 1

Redakcija časopisa

prof. dr. Samir Arnautović
prof. dr. Damir Marić
doc. dr. Džana Rahimić
Šejla Avdić

Glavni i odgovorni urednik

prof. dr. Samir Arnautović

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika

prof dr. Damir Marić

Sekretar redakcije

Šejla Avdić
e-mailkontakt@fdt.ba
webhttps://www.fdt.ba