Sadržaj

Želimir Vukašinović,
Nasilje kao popularna kultura
5
Edisa Gazetić,
Maskulinizacija ženskog identiteta u (patrijarhalnoj) kulturi i politici
30
Mirela Boloban,
Kriza identiteta u Pirandelovim romanima
63
Uzeir Alispahić,
Odnos volje i pojma sreće u Schopenhauerovoj filozofiji
103

Časopis za filozofiju br.5 možete preuzeti na ovom linku