Sadržaj

Damir Marić,
Anaksimandar i teorija evolucije
4
Željko Škuljević,
Sokratova pjesnička krivnja
17
Damir Marić,
Problem povijesnog Sokrata
30
Nermin Salkić,
Platonova Politeia
42
Damir Marić,
Siromaštvo Diogena iz Sinope
61
Ivan Dunđer,
Adequatio rei et intellectus kod Tome Akvinskog
72
Đuldina Kurtović,
Mjesto susreta Istoka i Zapada-Buddha i Nietzsche
93
Samir Arnautović,
Granice iskustva kod Waldenfelsa
114
Jure Zovko,
Problemi metodologije u interpretaciji umjetničkog djela
126
Damir Marić,
Etički aspekti eksperimentiranja na životinjama
142
Džana Rahimić Bužo,
Značaj razumijevanja svijeta
158

Časopis za filozofiju br.1 možete preuzeti na ovom linku